1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

LuotonantajaCreditstar Finland Oy
Osoitec/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki
Puhelinnumero09 425 99688
Sähköpostiosoiteasiakaspalvelu@lunarcredit.com
Internetosoitefi.lunarcredit.com

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

LuottotyyppiJatkuva luotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
2 000,00 €
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi luottoaikana. Luotonsaaja nostaa haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan palvelussa.
Luottosopimuksen voimassaoloaikaLuottosopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien
lyhentämiseen
Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät nostokulun, luoton pääoman lyhennyksen ja koron.

Luotonsaajan suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: nostokulut ja muut maksut, korot, luoton pääoma ja perintäkulut.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita
kustannuksia.
Maksettava kokonaismäärä on:
– pääoma 2 000,00 €
– nostokulu 6 % nostetusta luoton määrästä (120,00 €)
– korot 850,13 €

3. Luoton kustannukset

LainakorkoLuoton nimellinen vuosikorko on 68.00 %.
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Luoton todellinen vuosikorko on 119.60 %, kun luoton määrä on 2 000,00 €, laina-aika 12 kuukautta ja luotto nostetaan kerralla kokonaan.

Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja nostokulun. Luottoon mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

– vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole
luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikoroon.

Ei
Ei
Muut kustannuksetLuotonsaajan tulee maksaa nostokulu, joka on 6 % jokaisesta nostetusta luoton määrästä.

Maksunlykkäyksen soveltamisesta peritään luottoehtojen mukainen maksu. Jokaisesta luotonsaajan tekemästä eräpäivän siirrosta peritään 5 euron maksu. Maksusuunnitelmasta luotonsaajalta perittävä maksu on 1) 20 euroa, mikäli lainapääoma on 0-100 euroa, 2) 30 euroa, mikäli lainapääoma on 101-1 000 euroa ja 3) 50 euroa, mikäli lainapääoma on 1 001 euroa tai enemmän.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaaLuotonantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutos johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta perustellusta syystä. Lisäksi luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassaolevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutokset ovat luotonsaajalle myönteisiä tai eivät heikennä luotonsaajan asemaa.

Muutoksista ilmoitetaan luotonsaajalle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajalle luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa jokaiselta päivältä, jona kuukausierä tai muu maksu on viivästynyt. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen kyseisessä lain kohdassa säädetyn enimmäisajan eli 180 päivää siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta ja -huomautuksesta peritään 5 euroa per muistutus/huomautus. Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan erääntyneen saatavan perinnästä aiheutuvat lain mukaiset kohtuulliset kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus
14 päivän kuluessa.
Kyllä. Tarkemmat ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä ovat kohdassa 5 b.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja luottoa valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja, joita voidaan hankkia Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä tai muista vastaavista kolmansien osapuolten tietopalveluista.

Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luotonsaajalle ilmoitetaan luottotietojen käytöstä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta
RekisteröintiCreditstar Finland Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin y-tunnuksella 2301802-7.
Valvova viranomainenKuluttajaluottoja valvovat viranomaiset ovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttöLuotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä tai siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa luotonantajalle postitse osoitteeseen Creditstar Finland Oy, c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi.

Peruuttamisilmoituksessa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot: luotonsaajan koko nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä sekä aika, paikka ja luotonsaajan allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle saamansa luoton sekä luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla luotonsaajan saamat varat korkoineen on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä uhalla, että peruuttaminen raukeaa ja luottosopimuksen voimassaolo jatkuu.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lausekeLuottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli luottosopimuksesta johtuvia riitaisuuksia ei saada ratkaistua sovinnollisesti, luotonsaajalla on oikeus nostaa kanne luotonantajaa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai luotonsaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla on oikeus nostaa kanne luotonsaajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

KielijärjestelytEnnakkotiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä. Luotonantaja käyttää luottosopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaoloLuotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvän asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan luotonsaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).